Обединено училище "Христо Ботев"

Адрес: с. Цонево, ул. "Христо Трендафилов" 52 Телефон за контакт: 0517/27 226; 0889 695000, имейл: info-400145@edu.mon.bg

НП „Подкрепа на образователни медиатори и социални работници“

Финансирането по програмата е за периода от 01.07.2022 г. до 30.06.2023 г.
Училищата назначават социален работник/образователен медиатор за подпомагане взаимодействието с родителите на учениците от уязвими групи чрез:
– Организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на учениците в образователния процес;
– Съдействие при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище;
– Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
– Организиране на родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на познанията относно правата и задълженията в образованието;
– Съдействие за взаимно опознаване на учениците от различните етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето.

Към началото