Обединено училище "Христо Ботев"

Адрес: с. Цонево, ул. "Христо Трендафилов" 52 Телефон за контакт: 0517/27 226; 0889 695000, имейл: info-400145@edu.mon.bg

Материална база

Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието. Разполага с два компютърни кабинета с локална мрежа и достъп до интернет. 

Педагогическите специалисти и учениците има непрекъснат достъп до интернет. 

Училището разполага с оборудвани кабинети по природни науки, музика и изобразително изкуство. Има функциониращ лекарски кабинет и ученически стол.

Към началото