Обединено училище "Христо Ботев"

Адрес: с. Цонево, ул. "Христо Трендафилов" 52 Телефон за контакт: 0517/27 226; 0889 695000, имейл: info-400145@edu.mon.bg

НП „Занимания по интереси“

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

 Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност;
  • Природни науки;
  • Математика;
  • Технологии;
  • Изкуства и култура;
  • Гражданско образование;
  • Екологично образование и здравословен начин на живот;
  • Спорт;

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПРОЕКТА – https://class.mon.bg/

Към началото