Обединено училище "Христо Ботев"

Адрес: с. Цонево, ул. "Христо Трендафилов" 52 Телефон за контакт: 0517/27 226; 0889 695000, имейл: info-400145@edu.mon.bg

Резюме на иновацията

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за Обединено училище „Христо Ботев“,

 

Населено място село Цонево,

община Дългопол,

код по НЕИСПУО 400145,

ОБЛАСТ ВАРНА

 

Начало на предложената иновация – 2023/2024г.

Край на дейностите на предложената иновация – 2026/2027г.

1.Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот  –

 Провокиране на творческо и критическо мислене на ученика,  насърчаване интереса към книгата и читателската активност в условията на позитивна и подкрепяща среда.

  1. Цел на иновацията –

По-висока мотивация на учениците за учене, чрез въвеждане на съвременни интерактивни обучителни средства и технологии. Стремежът ни е ученето в процеса на обучението да е активно, а не пасивно.

  1. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период –

  Новият учебен предмет по иновацията за учениците от 1 клас е „Интерактивният свят на книгите“. По проекта ще бъдат включени 20 ученици от една паралелка, които ще се обучават в две групи. Участието им по проекта ще продължи 4 години, като всяка година ще надгражда знанията от предходната.

Ще използваме съвременни интерактивни методи и техники за обучение. С тяхна помощ ще въвлечем, ангажираме и повишим активността на учениците. Ще се повиши критичното им мислене и критичното им самопознание. Работата в екип ще допринесе за по-добро разбиране на чуждото мнение. Връзката между ученик – учител ще е непрекъсната.

Чрез разнообразни съвременни  интерактивни и игрови методи, да се провокира интереса на учениците към книгите по нов начин – като равностоен партньор на компютъра, таблета, телефона и други съвременни дигитални устройства, като източник на знания.

  1. План за изпълнението за учебната 2022/2023 г. –

Водещата идея в първи клас е „Чета и се забавлявам“.

Първокласникът е поставен в мотивираща среда, която подпомага адаптацията му към живота в училище. Игровият модел е в основата на иновацията, чрез него учениците ще открият забавната страна на книгите.

Успешното внедряване на иновацията ще доведе до:

– Намаляване броя на отсъствията.

– Включване на родители към училищния живот – открити уроци, участие в изяви.

– Провеждане на анкети.

– Повишаване на авторитета на училището.

През първата година на проекта ще се създаде по-добра комуникация между учителите и учениците, преподавателят ще е и консултант освен човекът, който дава знания. Учениците с желание ще общуват с книгите и ще се ориентират в тях още преди да могат да четат. Финалният продукт е електронно  портфолио с описани в него определен брой прочетени самостоятелно литературни произведения. Предложената от нас иновация съответства напълно на ДОС и Наредба №5/30.11.2015г. за общообразователната подготовка.

Нашата иновация отговаря на Наредба №4/30.11.2015г. за учебния план.

Училищния план е разработен в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището. Обучението в избрания за включване в иновацията клас се обучава по нов учебен план, който дава възможност иновацията да се прилага в Раздел „Б“ – избираеми часове и Раздел „В“ – факултативни часове.

  1. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес –

Желанието ни е всеки следващ 1 клас да бъде включен в иновативния процес, което ще разшири обхвата му.

  1. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики –

– Придобитите умения на ръководителите на групи и  уменията на административния персонал.

– Споделени иновативни практики с колеги на организирани работни срещи.

– Споделени постижения на учениците в социалните мрежи и в сайта на училището.

  1. Информация за учениците, включени в иновативния процес –

По проекта ще бъдат включени 20 ученици от 1 клас, които ще се обучават в две групи.

  1. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес – Зейджан Смаил Халил – ОКС – магистър; Монка Прокопова Добрева – ОКС – магистър.
  2. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации –

Интерактивното четене води до ранното развитие на грамотността при децата.

  1. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците

Целим изграждане на бъдещи активни читатели, с ясна ценностна система, ориентирана към добродетелности позитивност.

  1. Длъжностно лице от училището, за контакт:

тел. 088 9695000, Ферхан Хасан, делнични дни от 8 до 17 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към началото