Обединено училище "Христо Ботев"

Адрес: с. Цонево, ул. "Христо Трендафилов" 52 Телефон за контакт: 0517/27 226; 0889 695000, имейл: info-400145@edu.mon.bg

Проект „Ученически практики 2“

От 03.01.2023 г ученици от ОбУ „Христо Ботев“ с. Цонево се включиха в проект BG05M2OP001 – 2.015  – 0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Те ще се обучават в реална работна среда в Община Дългопол – партньор на училището в професионалното обучение провеждано в него.

Учениците са пет на брой  и в продължение на пет месеца ще се обучават работейки в администрацията на Община Дългопол. При това обучение техен наблюдаващ учител е г-жа Росица Лефтерова и наставници г-жа Денница Димитрова и г-жа Красимира Николова.

Дейности към проекта – https://obuhristobotev.com/wp-content/uploads/2023/02/Дейности.pdf

Към началото